Integritetspolicy Växt & Trädgård AB

Denna integritetpolicy beskriver hur Växt & Trädgård AB org.nr 556783-5417, behandlar dina personuppgifter. Växt & Trädgård AB kommer i alla lägen se till att personuppgifter behandlas på ett lagenligt och korrekt sätt. Nedan finner du hur vi behandlar dina personuppgifter.

1. Vem ansvarar för dina personuppgifter?
Växt & Trädgård AB är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter och ansvarar för att sådan behandling sker i enlighet med gällande dataskyddsbestämmelser.

1.2 Vilka personer behandlar vi personuppgifter om?
Vi behandlar personuppgifter om följande kategorier av personer:

  • Intressesökande, dvs. den privatperson som anmäler intresse för anställning.
  • Företagskunder och samarbetspartners, dvs. de privatpersoner som är, eller är företrädare för, befintliga eller framtida kunder/samarbetspartners som köper eller ställer frågor om Växt & Trädgård AB produkter.

Vi kan komma att behandla följande personuppgifter om dig som privatperson, kund, samarbetspartner eller leverantör:

  • Namn,
  • Personnummer,
  • Kundnummer,
  • Kopia på ID/körkort,
  • Kontaktuppgifter, såsom adress, e-postadress och telefonnummer, samt
  • Uppgifter om kreditvärdighet,
  • Hälsouppgifter, så som allergier, samt
  • Bilder inom ramen för kamerabevakning. För ytterligare information avseende kameraövervakning se specifik information i Växt & Trädgård AB lokaler som kameraövervakas.

2. Varför och enligt vilken rättslig grund behandlar vi dina personuppgifter?

2.1 För att kunna ingå och hantera avtal med dig som kund, samarbetspartner eller leverantör inhämtar och behandlar Växt & Trädgård AB personuppgifter tillhörande dig. Den lagliga grunden för vår behandling av dina personuppgifter är att den är nödvändig för att fullgöra vårt avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås. Om du inte lämnar dina ovan nämnda personuppgifter har vi inte möjlighet att erbjuda våra tjänster eller i övrigt fullgöra våra åtaganden gentemot dig. För det fall du är företrädare eller kontaktperson för en organisation som är kund, samarbetspartner eller leverantör till Växt & Trädgård AB är den lagliga grunden för vår behandling av personuppgifter om dig en intresseavvägning, dvs. att behandlingen är nödvändig för ett ändamål som rör vårt berättigade intresse av att upprätthålla och fullfölja våra åtaganden i avtalsrelationer. Om du inte lämnar dina personuppgifter är det inte säkert att vi kan fullgöra våra åtaganden mot organisationen.

2.2 Vissa personuppgifter kan också behandlas på grund av att Växt & Trädgård AB har en rättslig förpliktelse att fullfölja, exempelvis personuppgifter till följd av Växt & Trädgård AB bokföringsskyldighet eller andra skyldigheter som åvilar oss enligt lag.

2.3 För det fall behandling av dina personuppgifter kräver ditt samtycke, så som behandling av känsliga uppgifter, inhämtar vi det separat.

3. Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

3.1 Växt & Trädgård AB lagrar aldrig uppgifter längre än nödvändigt med hänsyn till ändamålen med behandlingen. Vi genomför därför regelbundna gallringar bland lagrade personuppgifter och tar bort de uppgifter som inte längre behövs.

3.2 Växt & Trädgård AB sparar uppgifter om dig som kund, samarbetspartner eller leverantör så länge det finns ett aktivt avtal. Efter avtalsförhållandet har upphört sparar Växt & Trädgård AB personuppgifterna så länge ett rättsligt anspråk förs eller kan göras gällande i anledning av avtalet. Växt & Trädgård AB kan emellertid behöva lagra personuppgifterna även efter denna tidsperiod, bland annat för att administrera eventuella garantier, reklamationsfrister, för att följa lagkrav, hantera andra rättsliga krav som kan tänkas riktas mot Växt & Trädgård AB som ej härrör från något avtal eller för att marknadsföra tjänster och skicka erbjudanden som Växt & Trädgård AB tror kan vara av intresse för dig.

4. Vem har tillgång till dina uppgifter?

4.1 Dina personuppgifter kan komma att lämnas ut till och behandlas av tredje part. Det kan röra sig om koncernbolag, tjänsteleverantörer, juridiska rådgivare, revisorer, konsulter, myndigheter etc. Exempel på situationer när dina personuppgifter kan komma att överföras till tredje part är när sådan åtgärd krävs med anledning av lag, tvist, myndighetsförfrågan eller beslut, efter egen begäran alternativt när det krävs för uppfyllelse av ett för Växt & Trädgård AB berättigat intressen. Växt & Trädgård AB förblir alltjämt personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som överlämnas, medan tredje part beroende på omständigheterna antingen blir självständigt personuppgiftsansvarigt, med Växt & Trädgård AB gemensamt personuppgiftsansvarigt eller Växt & Trädgård AB personuppgiftsbiträde.

5. Var lagrar vi dina personuppgifter?

5.1 Växt & Trädgård AB kommer endast att behandla personuppgifter inom EU/EES.

6. Cookies

6.1 När du besöker våra webbplatser använder vi cookies. Cookies är små textfiler som sparas i din enhet när du besöker en webbplats. Dessa cookies hjälper oss att förbättra din användarupplevelse på vår webbplats och hjälper oss att få reda på vilka sidor du är intresserad av. En del av dessa cookies är nödvändiga för funktionaliteten, medan andra används för att optimera och förbättra din upplevelse.

6.2 Växt & Trädgård AB sparar inte dina personuppgifter vad avser cookies. Du kan blockera cookies och fortfarande få tillgång till merparten av vårt innehåll. Om du väljer att blockera cookies, kan det försämra webbplatsens funktionalitet. För att blockera cookies måste du ändra säkerhetsinställningarna i din webbläsare.


7. Vad har du som registrerad för rättigheter?

7.1 Rätt till tillgång
Du har rätt att vända dig till Växt & Trädgård AB i egenskap av personuppgiftsansvarig och begära tillgång till de personuppgifter som vi behandlar, samt begära information om bland annat ändamålen med behandlingen och vilka som mottagit personuppgifterna. Växt & Trädgård AB kommer i egenskap av personuppgiftsansvarig att förse dig med kostnadsfri kopia på de personuppgifter som behandlas. Vid eventuella extra kopior kan Växt & Trädgård AB komma att ta ut en administrationsavgift.

7.2 Rätt till rättelse och begränsning
Du har rätt att utan onödigt dröjsmål få dina personuppgifter rättade eller, under vissa förutsättningar begränsade. Om du anser att Växt & Trädgård AB behandlar personuppgifter om dig som är felaktiga eller ofullständiga kan du kräva att få dessa rättade eller kompletterade.

7.3 Rätt till radering
Du har även rätt att få dina uppgifter raderade bland annat om de inte längre är nödvändiga för ändamålet eller om behandlingen av dem baseras på samtycke och detta har återkallats. Det kan dock finnas lagkrav eller avtalsförhållande som gör att vi inte kan radera dina personuppgifter.

7.4 Rätt att invända
Som registrerad har du rätt att när som helst invända mot behandling av dina personuppgifter om den lagliga grunden för behandlingen utgörs av intresseavvägning.

7.5 Rätt till dataportabilitet
Som registrerad har du rätt att få ut de personuppgifter som du tillhandahållit Växt & Trädgård AB som personuppgiftsansvarig och har rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock under förutsättning att det är tekniskt möjligt och att behandlingen varit nödvändig för fullgörande av avtal.

7.6 Rätt att återkalla samtycke
Du kan när som helst, helt eller delvis, återkalla ditt samtycke om behandling av personuppgifter genom att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 9. Om du återkallar ditt samtycke, ber vi dig notera att detta inte påverkar lagligheten av den behandling som tidigare skett på grund av samtycket innan detta återkallades. Växt & Trädgård AB kan även ha en annan rättslig grund för behandlingen av dina personuppgifter (se vår redogörelse ovan), varför vi kan ha en rätt att fortsätta behandlingen.

7.7 Rätt att lämna in klagomål
Om du är missnöjd med hur vi behandlat dina personuppgifter ber vi dig att kontakta oss, se våra kontaktuppgifter i avsnitt 9. Du har även rätt att ge in ett klagomål på vår personuppgiftsbehandling till:

Integritetsskyddsmyndigheten
Box 8114
104 20 Stockholm
datainspektionen@datainspektionen.se

8. Ändringar av policyn
Växt & Trädgård AB förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera denna policy. Vid materiella ändringar i policyn eller om befintlig information ska behandlas på annat sätt än vad som anges i policyn, kommer Växt & Trädgård AB informera om detta på lämpligt sätt.

9. Kontakta Växt & Trädgård AB

9.1 Vid frågor eller vid andra önskemål avseende personuppgifter vänligen kontakta Växt & Trädgård AB kontaktperson avseende personuppgiftshantering:

Kontaktuppgifter
Namn: Christer Hagelin
Växt & Trädgård AB
Spelhagsvägen 4
611 31 Nyköping
Telefonnummer:

E-postadress: Christer@vaxtochtradgard.com